Stadgar

§ 1 Firma
Föreningens namn är ”Umedalens Bredbandsförening Ekonomisk Förening”, nedan kallad UBEF.

§ 2 Säte
Föreningens säte är Umeå Kommun.

§ 3 Syfte
UBEF har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka inom områdena IT och kommunikation.
Föreningens syfte är att:
– främja utveckling och användning av informationsteknik bland medlemmarna
– verka för att medlemmarna får tillgång till bredbandsteknik med högsta möjliga
prestanda till lägsta möjliga pris
– initiera för medlemmarna angelägna utvecklingsområden inom IT och
kommunikation
– främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen ska vara boende i fastighet i kvarteren Viggens väg, Kattfotsvägen, Pärkällarvägen
och Fjärilsvägen som betalt medlemsavgifter.
Medlem kan av styrelsen uteslutas om dennes agerande bedöms som stridande mot medlemmarnas intressen, eller om denne på annat sätt inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen.

§ 5 Styrelse
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Umeå. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter och högst 5 suppleanter.
Styrelse och suppleanter väljs av stämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 13.300 kronor.
Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Insatsen ska betalas in på av föreningen angivet postgirokonto eller bankgirokonto .

§ 7 Årsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften ska vara högst 100 kronor per år och medlem. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 9 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska skickas tidigast fyra veckor före förenings-
Stämman och senast två veckor innan. Kallelse till extra föreningsstämma ska skickas senast en vecka innan stämman. Kallelser och meddelanden skall tillställas medlem under den till föreningen uppgivna e-postadressen.

§ 10 Styrelsemöten
Styrelsen bestämmer själva hur ofta de träffas. Styrelsen protokollför sina möten, och håller dessa protokoll tillgängliga för medlemmarna.. Styrelsen är beslutsför när en mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

§ 11 Förvaltning
Styrelsen skall
Förvalta föreningens tillgångar
Föra redovisning över föreningens räkenskaper
Föra förteckning över medlemmar
Årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 12 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och två suppleanter för tiden fram till slutet av ordinarie föreningsstämma. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.

§ 14 Föreningsstämma
Styrelsen ska varje år hålla ett årsmöte, senast 30 april. Samtidigt skall stämmohandlingar hållas tillgängliga för alla medlemmar.
Styrelsen ska arrangera extra stämma när så erfordras samt vid förfrågan från 1/10 av antalet medlemmar i föreningen eller då revisor begär det.

Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. budget
11. medlemsavgift
13. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. övriga ärenden.

§ 15 Firmateckning
Föreningens namn tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 16 Stadgar
Föreningsstämman fattar beslut om att ändra stadgarna. Beslut från en stämma räcker om samtliga röstberättigade är närvarande och ett enhälligt beslut tas.
Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och 2/3 ad de röstberättigade, på den senare stämman, antar beslutet. Det ska klart framgå av protokollen att erforderlig majoritet uppnåtts.

§ 17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 18 Upplösning
Föreningen kan upplösas endast om 3/4 majoritet röstar för det på stämma. Minst 2/3 av styrelsen och minst 5 andra medlemmar skall närvara.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
I samband med detta skall medlemmars eventuella skulder och tillgodohavandengentemot föreningen regleras.

Ett områdesnät för 4 villakvarter på västra Umedalen i Umeå