Kategoriarkiv: Protokoll

Protokoll Styrelsemöte 151021

21/10-2015

Protokoll Styrelsemöte Dalennet *    org nr 769609-5582

Närvarande

Patrik Näslund, Tobias Persson, Jan Sjöberg

Plats

Pärkällarvägen 82

Mötets öppnande

Patrik Näslund hälsade alla välkomna.

§ 1 Val av Ordförande, sekreterare samt justerare

Patrik Näslund valdes till ordförande för mötet, Tobias Persson valdes till sekreterare

Jan Sjöberg och Tobias Persson valdes till justerare

§ 2 Föregående Protokoll

Uppföljning av tidigare uppgifter. Det enda som kvarstår är registrering av firmatecknare hos bolagsverket vilket kan ske när konstituerande protokoll blivit underskrivet och inskickat till revata.

§ 3 Internetavtal

Arbetet med dom nya avtalen fortskrider. Startdatum för det nya avtalet samt för byte till dhcp (Dynamiska ip adresser) fastställs till 1/11 om inget oförutsett inträffar. Möte är inplanerat hos T3 som är det tilltänkta leverantören den 23/10-15. Efter detta kommer information gällande idrifttagning och support sammanställas för distrubition till medlemmarna. Fråga gällande medlemssupport kommer att ställas till T3.

§ 4 Tv avtal

Styrelsen måste sammanställa en aktuell lista över vilka hushåll som har Kabeltv idag och översända den till Umeå Energi. Även här kommer frågan ställas gentemot leverantören om information samt praktiska förfaranden när medlemmarna skall beställa sina digitalboxar.

Idrifttagning planeras preliminärt till 1/12-2015

21/10-2015

§ 5 Hemsida

Då funktionen för den hemsida vi har idag bedöms föråldrad och krånglig ges Jan Sjöberg i uppdrag att ta kontakt med Olle Enqvist och kolla vad det finns för nya och enklare lösningar för administration av hemsidan samt presentera detta för styrelsen.

§ 6  Supportavtal Elteleteknik

Styrelsen konstaterar att via vår tilltänkta leverantör av internet kommer vi att få tillgång till en supportlösning där medlemmar kan få hjälp att konstarea om eventuella internetavbrott beror på leverans eller ens egen utrustning i fastigheten. Styrelsen vill här undersöka vad som gäller angående ägandet av fiber-konvertrarna i respektive fastighet. I övrigt bordläggs frågan tills vidare.

§ 7  Byte av konvertrar

Styrelsen jobbar fortfarande med att försöka få fram ett förmånligt pris för att byta alla  kvarvarande äldre konvertrar av märket Ericsson. Med detta jobbar Patrik Näslund

§ 7  Anslutning ny medlem

Styrelsen konstaterar att i Dalennets stadgar finns en norm för intagning av nya medlemmar.

Ny medlem skall gå in i föreningen med 13300kr inkl. moms. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlem tillträde om anslutning-kostnaden anses för dyr. Pris för aktuell anslutning på

Pärkällarvägen 21 skall hämtas in för beslut.

§ 8  Nästa möte planeras in efter det kommande mötet med T3

§ 9  Mötet avslutas