Alla inlägg av admin_dalennet

Protokoll Styrelsemöte 151021

21/10-2015

Protokoll Styrelsemöte Dalennet *    org nr 769609-5582

Närvarande

Patrik Näslund, Tobias Persson, Jan Sjöberg

Plats

Pärkällarvägen 82

Mötets öppnande

Patrik Näslund hälsade alla välkomna.

§ 1 Val av Ordförande, sekreterare samt justerare

Patrik Näslund valdes till ordförande för mötet, Tobias Persson valdes till sekreterare

Jan Sjöberg och Tobias Persson valdes till justerare

§ 2 Föregående Protokoll

Uppföljning av tidigare uppgifter. Det enda som kvarstår är registrering av firmatecknare hos bolagsverket vilket kan ske när konstituerande protokoll blivit underskrivet och inskickat till revata.

§ 3 Internetavtal

Arbetet med dom nya avtalen fortskrider. Startdatum för det nya avtalet samt för byte till dhcp (Dynamiska ip adresser) fastställs till 1/11 om inget oförutsett inträffar. Möte är inplanerat hos T3 som är det tilltänkta leverantören den 23/10-15. Efter detta kommer information gällande idrifttagning och support sammanställas för distrubition till medlemmarna. Fråga gällande medlemssupport kommer att ställas till T3.

§ 4 Tv avtal

Styrelsen måste sammanställa en aktuell lista över vilka hushåll som har Kabeltv idag och översända den till Umeå Energi. Även här kommer frågan ställas gentemot leverantören om information samt praktiska förfaranden när medlemmarna skall beställa sina digitalboxar.

Idrifttagning planeras preliminärt till 1/12-2015

21/10-2015

§ 5 Hemsida

Då funktionen för den hemsida vi har idag bedöms föråldrad och krånglig ges Jan Sjöberg i uppdrag att ta kontakt med Olle Enqvist och kolla vad det finns för nya och enklare lösningar för administration av hemsidan samt presentera detta för styrelsen.

§ 6  Supportavtal Elteleteknik

Styrelsen konstaterar att via vår tilltänkta leverantör av internet kommer vi att få tillgång till en supportlösning där medlemmar kan få hjälp att konstarea om eventuella internetavbrott beror på leverans eller ens egen utrustning i fastigheten. Styrelsen vill här undersöka vad som gäller angående ägandet av fiber-konvertrarna i respektive fastighet. I övrigt bordläggs frågan tills vidare.

§ 7  Byte av konvertrar

Styrelsen jobbar fortfarande med att försöka få fram ett förmånligt pris för att byta alla  kvarvarande äldre konvertrar av märket Ericsson. Med detta jobbar Patrik Näslund

§ 7  Anslutning ny medlem

Styrelsen konstaterar att i Dalennets stadgar finns en norm för intagning av nya medlemmar.

Ny medlem skall gå in i föreningen med 13300kr inkl. moms. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlem tillträde om anslutning-kostnaden anses för dyr. Pris för aktuell anslutning på

Pärkällarvägen 21 skall hämtas in för beslut.

§ 8  Nästa möte planeras in efter det kommande mötet med T3

§ 9  Mötet avslutas

Uppdrag till nya styrelsen

Årsmötet beslutade att nya styrelsen senast den 31 maj 2015 ska ha utsett en ny ordförande. Om så ej blir fallet måste styrelsen kalla till ett extra årsmöte.

Styrelsen måste meddela Revata ny firmatecknare, tillika ordförande.

Under vecka 17 konstaterades att föreningen inte har köpt till någon supportjänst, vare sig mot T3 eller Elteleteknik. Detta blir ett uppdrag för nya styrelsen att se över. Hur ska en felanmäla går till i framtiden? Till vem ska man ringa? Eller ska varje hushåll få ringa och ta den ekonomiska kostnaden om det visar sig att felet är hos husägaren?

Begära ut karta över vårt nät från Umeå Energi. Lelle ska ha meddelat in var alla våra kablar ligger. Detta för att minimera risken att ett hushåll gräver av sin kabel igen.

Vem ska betala den avgrävda kabeln? Hur ser vår försäkring ut?

Det kan även vara flera hushåll som kör på samma IP-adress. Styrelsen behöver se över om vi ska byta från Statisk till Dynamisk IP-adress.

Beslut tagna vid Dalennet årsmöte den 21/4-15

Protokoll Årsmöte Dalennet 2015

Tid och plats
Tisdag 21/4 19:00 Musköten
Närvarande
Se deltagarlistan
Mötets öppnande
Sven-Erik Rönnlund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 1 Val av mötesordförande och protokollförare
Årsmötet beslutade att välja Sven-Eric till mötesordförande samt Anne-Li Lundström till protokollförare.

§ 2 Godkännande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

§ 3 Val av justeringsmän/rösträknare (2 st)
Årsmötet beslutade att välja Tobias Persson och Andreas Agdahl att justera protokollet

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.
Under året har styrelsen haft två möten. Det var under 2014 lite driftstörningar.                                     I föreningens kassa finns 301 622 kr.
§ 7 Beslut om fastställande av balansräkning och revisionsberättelse
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet. Revisionsberättelsen och balansräkningen är godkänd av våra revisorer Patrik Näslund och Tony Åström.
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Beslut om föreningens ekonomihantering
Årsmötet beslutade att redovisningsfirman Revata får fortsatt förtroende att hantera föreningens ekonomi.

§ 10 Arvoden till styrelse, revisorer och suppleanter
Årsmötet beslutade att det inte ska utgå några arvoden till ovanämnda.

§ 11 Budget 2015
Inga förändringar under detta år vad gäller accessavgifter.
TV-avtalet löper ut under 2015, nytt avtal är på gång. Det nya avtalet kommer innebära en viss höjning.
Årsmötet beslutade att nya styrelsen senast den 31 maj 2015 ska ha utsett en ny ordförande.
Om så ej blir fallet måste det kallas till ett extra årsmöte.
Under året kommer pengar avsättas för löpande underhåll, i form av konverter byten.

§ 12 Medlemsavgift 2015
Årsmötet beslutade att månadsavgiften på 200 kr ligger kvar detta budgetår, så även medlemsavgiften på 100 kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag till nya styrelseledamöter
Roger Lundström
Jan Sjöberg        Pärkällarvägen
Linda Kärrman    Pärkällarvägen
Patrik Näslund    Kattfotsvägen
Tobias Persson    Viggens Väg

§ 14 Val av ansvarig för hemsidan
Årsmötet beslutade att välja Olle Engqvist som ansvarig för hemsidan.

§ 15 Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Sten-Olof Åberg samt Anna Tellner till nya revisorer.

§ 16 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja följande personer till valberedning.
Christer Johansson        Kattfotsvägen
Joakim Olofsson        Viggens Väg 68
Leif Erkstam            Pärkällarvägen 8

§ 17 Framtidsäkring kabel-tv/bredband
Tv-avtalet löper ut under 2015. Patrik Näslund håller på att kolla upp nya avtal med olika leverantörer.
Canal Digital kommer kräva att varje hushåll med kabel-tv från föreningen ska ha minst 1 digitalbox.
Under 2014 var driften av nätet bra. Det byttes 15-20 konverteradaptrar samt 5 konvertrar.
Det kommer inte bli aktuellt att bygga ut nätet till 1000mb. Enligt Patrik Näslund finns inget privat behov för det, sen funkar inte den hastigheten överallt, och då stryps den till 100 mb ändå.

Vecka 17 2015  inföll dock 3 olika fel på samma gång.
En fiber på Viggensväg grävdes av vid stubbfräsning. Vem som ska stå för kostnaden är under utredning?
Strömavbrott pga storm.
T3 kopplade bort vår sekundär DNS.
Allt detta fick som följa att nätverket fick frispel.
Ett flertal hushåll var helt utan nät.
Andra hade nät, men kunde inte komma in på alla sidor osv…
Under veckan fixades fibern, ElTeleteknik bytte ut ett antal konvertrar.
Av T3 fick vi info om att byta vår sekundära DNS till 80.244.65.3.
Alternativt att man provar Googles gratis DNS 8.8.8.8. Som funkar både som primär och sekundär.
Under veckan konstaterades att föreningen inte har köpt till någon supporttjänst. Vare sig mot T3 eller Elteleteknik. Detta blir ett uppdrag för nya styrelsen att se över.
Det kan även vara flera hushåll som kör på samma IP-adress. Styrelsen behöver se över om vi ska byta från Statisk till Dynamisk IP-adress.
§ 18 Övriga frågor
Årsmötet hade inga övriga frågor
§ 19 Avslut
Årsmötet tackade avgående ordförande Sven-Eric Rönnlund. Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Anne-Li Lundström

Justerare:  Tobias Persson

Justerare: Andreas Agdahl

Umeå 22/4-15